فرآیند کاری ارسال و دریافت دستگاه

دریافت دستگاه از مشتری و کنترل وضعیت ظاهری دستگاه و ایراد اظهار شده از سوی مشتری

ثبت اطلاعات دستگاه و مشتری در پورتال و ارائه رسید به مشتری

بررسی ایراد نرم افزاری و درصورت عدم نتیجه اقدام به ثبت گزارش و ارسال دستگاه به مرکز خدمات پس از فروش

پیگیری از دفتر مرکزی جهت استرداد دستگاه تعمیر شده

دریافت دستگاه از دفتر مرکزی و کنترل سلامت دستگاه

تماس با مشتری و تحویل به مشتری

ثبت خروج دستگاه در پورتال و دریافت قبض مشتری